Pуски генерал: CAД експериментираат со животни во Украина за да ги 3аpaзат pусите

 Breaking News

Pуски генерал: CAД експериментираат со животни во Украина за да ги 3аpaзат pусите

Pуски генерал: CAД експериментираат со животни во Украина за да ги 3аpaзат pусите
March 10
19:28 2022

Иг ор Конашенков, Портпаролот на рус кото Министерство за одбрана и ген ерал, денеска за медиумите кажа дека во Украина има лабор атории финанси срани од САД и тие експериме нтираат со корона вир ус доби ен од лилј аци, пишува Прес24.

Руските експерти од Одделот за радијац иона заштита, хеми ска и биолош ка заш тита ги проучуваа документите за трансферот на чов ечки биома теријали земени од Украина во странски земји под водство на амери кански претставници.

Од особен интерес беа деталните информации за спроведувањето на американскиот проект на територија на Украина за изучување на преносот на пато гени на ди вите птици кои мигрираат меѓу Украина и Русија и другите соседни земји, рече Конашенков.

Тој наведува дека целта на ова и на други биол ошки истражувања фина нсирани од Пе нтагон во Украина е да се создаде механизам за прик риена дистрибуција. Извор ПРес24.

Related Articles