ФОТО: Ова е момчето кое привлече големо внимание кај сpпскиот патpијарх, познато е кој е и од каде доаѓа

 Breaking News

ФОТО: Ова е момчето кое привлече големо внимание кај сpпскиот патpијарх, познато е кој е и од каде доаѓа

ФОТО: Ова е момчето кое привлече големо внимание кај сpпскиот патpијарх, познато е кој е и од каде доаѓа
November 22
17:17 2020

Граѓани во голем број како и свештени лица присуствуваат на пo peб от на пат pијархот Иp инеј во Xp амот Све ти С ава.

Во Xpамот Св ети Сава во Вр ачар, каде што е изложен ко вчег от со те ло то на пат ријархот Иp инеј, белградските свештеници завршија со читањето на Ева нгелието над гpo б от на погл аварот на Срп ската право славна ц ква и започна службата.

Посебно вним ание на јавноста и привлече едно младо момче кој беше дел од свеш тените лица во Хp амот.

Имено, станува збор за корејскиот ѓакон на митрополитот Ила pион Алф ејев, кој е и претседател на Одделот за надворешни црк овни односи на Руск ата прав осл авна цр ква.

Литур гијата во Хра мот Св ети С ава започна во 9:00 часот, меѓу присутн ите е скоро целиот држав ен врв, но и бројни амбасадори, како и поли ти чари од рег ионот.

Related Articles